×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
اولین زن كابینه ــ خانم فرخ رو پارسا
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل دهم مربوط به مقالهء نهم فصل نامهء١٧(اولین زن كابینه ــ خانم فرخ رو پارسا) مقالهء نهم فصل نامهء ١٧ را آقای ابراهیم ذوالفقاری با عنوان «اولین زن كابینه» ــ یعنی خانم فرخ رو پارسا ــ در صفحات ٢٤١ – ٢٥٥ نوشته اند. ایشان قبل از این هم در «فصل نامهء» شمارهء ١٠، مورخ ١٤ دی ١٣٨٥، در ...
ادامه مطلب
فعالیت بهائیان در آذربایجان به روایت اسناد
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل نهم مربوط به مقالۀ هشتم فصل نامۀ ١٧ (فعالیت بهائیان در آذربایجان به روایت اسناد) مقالهء هشتم فصل نامهء ١٧ را آقای رحیم نیكبخت، كارشناس مركز اسناد انقلاب اسلامی و پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان، با عنوان «فعالیت بهائیان درآذربایجان به روایت اسناد»، درصفحات ٢١٤- ٢٢٣، به ضمیمهء ...
ادامه مطلب
بهائیها و اسرائیل
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل هفتم مربوط به مقالهء ششم فصل نامهء١٧(بهائیها و اسرائیل) مقالهء ششم با عنوان «بهائیها و اسرائیل» را كه در صص٢٠١-٢٠٧ فصل نامهء ١٧ مندرج است، آقای ابراهیم انصاری نوشته اند. ایشان نیز مانند دیگر دوستان بهائی ستیزشان خواسته اند تهمت تكراری اسرائیلی و صهیونیست بودن بهائیان را مطرح ...
ادامه مطلب
شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل
1387/10/05
ولوله در شهر ۲ دسته گل هشتم مربوط به مقالهء هفتم فصل نامهء١٧(شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل) مقالهء هفتم فصل نامهء ١٧ (درصفحات ٢٠٩- ٢١٣) را آقای سعید شریفی با عنوان «شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل» نوشته اند. مقالهء ایشان تكرار اوهاماتی است كه قبلاً نیز در امثال ویژه نامهء ا ...
ادامه مطلب
پیشگفتار
1387/10/05
ولوله در شهر ۲در دوازده ماه اخیر، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، كلّ «فصل نامۀ شمارۀ ١٧» و قسمتی از «فصل نامۀ شمارۀ ٢٠» خود را به مباحث و مطالبی بر ضد دیانت بهائی و پیروان آن اختصاص داده است. آنچه در جوابیۀ زیر با عنوان «دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های١٧ و ٢٠ به آب داده است!»، در چهارده قسمت ت ...
ادامه مطلب