خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

آثار نویسندگان بهائی

سربلندی ایران
The Glory of Iran
 
 
به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران
 
 
«ایران مرکز علم و عرفان گردد و ایرانیان جلوۀ عالم انسانی شوند»
 
(از آثار بهائی)
 
تقدیم به آرزومندان آبادانی و سربلندی ایران
 
کتاب «سربلندی ایران»، «The Glory of Iran»، شامل «مجموعه ای از پیام های بیتُ العَدلِ اَعظم و بیانیّه های جامعۀ جهانی بهائی» می باشد که
 
«به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران»
 
منتشر شده است.
 
 
مشخصات کتاب: ناشر «مؤسّسۀ مطبوعات بهائی آلمان»، چاپ نخست، 174 بدیع- 2017 میلادی، هوفهایم- آلمان، شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب: 7-883-87037-3-978 «کلّیۀ حقوق قانونی این کتاب برای محفل روحانی ملّی آلمان محفوظ است».
 
در پیش گفتار کتاب چنین آمده است:
 
«بهائیان معتقدند که نوع بشر در مسیر فرایند تکامل جمعی خود در شرف ورود به مرحله ای درخشان است. اگر این فرایند را با مراحل تحوّل زندگی یک فرد مقایسه کنیم می توان گفت که نوع بشر دورۀ طفولیّت را پشت سر گذاشته و به آستانۀ بلوغ یعنی زمان استقرار وحدت عالم انسانی نزدیک تر شده است. آیین بهائی مفهوم جدیدی از دین را که متناسب با این مرحلۀ بلوغ جمعی است ترویج می کند.
 
          علی رغم منازعات شدید دینی در طیّ تاریخ، صاحبان خرد و بصیرت اذعان دارند که دین طیّ قرون متمادی عامل مهمّی در پیشرفت نوع انسان بوده و همواره او را به میدان وسیع اتّحاد سوق داده است. در منظرگاه بهائی هدف اصلی دین در این عصر جدید پیشبرد فرایندی است که مآلاً به تحقّق یگانگی و وحدت نوع بشر خواهد انجامید و اگر دین سبب اختلاف و نزاع گردد عدم دین مرجّح است.
 
          مطابق چنین دیدگاهی می توان گفت که نوع انسان مراحل مختلف اتّحاد را که از گذشتۀ دور آغاز شده و به ظهور قبایل، دولت شهرها و حکومت های ملّی منجرّ گردیده پشت سر گذاشته است و اکنون در آستانۀ مرحلۀ بعدی تکامل جمعی خود در کرۀ ارض می باشد. وقت اتّحاد همگانی در یک تمدّن جهانی فرارسیده است، تمدّنی بر اساس یگانگی نوع انسان که آرمان ها و نیازهای مادّی و معنوی بشری را توأماً برآورده می نماید. شرط ضروری برای نیل به این اتّحاد توافقی کلّی بر سر اصولی است که زیربنای این یگانگی محسوب می شود از جمله این که وقت تمسّک به تعصّبات، خرافات، و تقلیدهای کورکورانه سپری شده است و فرد در راه تحرّی حقیقت و انتخاب عقاید و روش زندگی خود باید از آزادی کامل برخوردار باشد. علم و دین دو نظام داناییِ مستقلّ امّا مکمّل یکدیگرند و هر یک محرّک پیشرفت تمدّن بوده باید نقشی بنیادین در زندگی اقتصادی، اجتماعی و روحانی اجتماع ایفا نماید.
 
          به کمک علم و دین، انسان می تواند واقعیّت های اطراف خود را درک کند و با جدّیّت و از خودگذشتگی مسیر پیشبرد تمدّن مورد نظر را بیابد و در استقرار آن بکوشد. این فرایند در سراسر عالم در هزاران جامعۀ بهائی و با مشارکت دیگر علاقه مندان به پیشرفت مادّی و معنوی بشر با روحیّۀ یادگیری و از طریق یک روند مشورت، عمل و تأمّل و با اعتقاد به وجود استعداد خدادادی و اعتماد به توانمندی های مختلف در هر فرد و بر اساس پرورش قابلیّت و تشویق و تسهیل فعّالیّت های فردی و جمعی در راه بنای جوامعی پویا به پیش می رود. این جوامع که مبرّی از وجود طبقۀ روحانیون و فارغ از هر نوع برتری فردی می باشند، با اعتقاد به تساوی کامل زن و مرد و با آگاهی به اهمّیّت حیات خانواده و توجّه خاصّ به تربیت کودکان، و با تثبیت نقطۀ نظرگاه بر ترویج الفت و دوستی، مَحَبّت و همکاری در بین همگان محیطی سازنده برای پرورش و بسط این فرایند فراهم می سازند. اعضای مؤسّسات اداری بهائی که بدون قیل و قال های انتخاباتی برگزیده می شوند با خضوع و خشوع و با روحیّۀ خدمت به هدایت امور این جوامع می پردازند. نظام بهائی از انعطاف پذیری های لازم برای انطباق با شرایط متغیّر ناشی از گذشت زمان برخوردار بوده مجهّز به تمهیداتی است که جامعه را قادر می سازد که همیشه در زمرۀ پیش گامان تمدّن و تجدّد به فعّالیّت پردازد.
 
          هم اکنون میلیون ها نفر بهائی از زن و مرد و پیر و جوان از نژادها و طبقات مختلف و با پیشینه های متفاوت همراه دیگر مردمان روشن دل و هم فکر با الهام گرفتن از تعالیم الهی در تمام قارّات عالم در راه بهبود وضع اجتماع خود می کوشند. این نهضت سازندۀ روحانی و عالم گیر با ظهور حضرت بهاءُالله، فرزند ارجمند ایران زمین شروع شد. گسترش وسیع این نهضت در دهه های اخیر مقتضیات خاصّ و مهمّی برای آن سرزمین در بردارد. لهذا بیتُ العَدلِ اَعظم مرجع جهانی بهائیان عالم مقرّر فرمودند در این ایّام که مقارن دویستمین سال تولّد حضرت بهاءُالله در طهران است این مجموعه به زبان فارسی تهیّه و تقدیم علاقه مندان به سربلندی ایران گردد.»
 
 
فهرست مندرجات کتاب به شرح زیر است:
 
 
 
امرت را به قلم نصرت نمودی
 
تصویری از ظهور و پیام حضرت بهاءُالله
 
 
به مناسبت دویستمین سالگرد میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله
 
سی ام مهر 1396
نشر انتشارات نقطه نظر
دانلود در سایت ولوله در شهر
 
 
 
 
 
 
 
قلم نِیِ تراشیده شده و قاشقکِ جوهر که حضرت بهاءُالله به کار می بردند.
 
 
 
عناوین:                                                                                         صفحه   
- عظمت و استحکام پایه و پیام حضرت بهاءُالله و هدفِ
وحدتِ عالمِ انسانی                                                                        4
- انعکاس دویستمین سالگرد میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله
در ایران و جهان                                                                               7
- عکس العمل مثبتِ ایرانیانِ شریف و برخوردِ منفیِ نامهربان                 8
- جانفشانی حضرت بهاءُالله و پیروانشان برای نجات و آسایش و عدالت و
وحدتِ جهانیان                                                                               12   
- احتیاج به نَفَثاتِ رُوحُ القُدُس و ضرورت دین و چند اصلِ فوق العاده مهمّ
مربوط به آن                                                                                 15
- نمونه هایی از ضرورتِ رعایتِ حقوقِ انسان به عنوان لوازمِ ایجاد و
حفظِ عدالت و وحدتِ عالمِ انسانی                                                      26
- تصاویری چند از جریان و رَوَندِ حرکت جهان بسوی تحقّقِ
اهداف عالیۀ حضرت بهاءُالله                                                           30
- دو پیام بسیار مهمّ بیتُ العَدلِ اَعظم به مناسبت دویستمین
سالگرد میلاد خجستۀ حضرت بهاءُالله                                              39
- برداشتنِ دو گامِ بسیار مهمّ: دَرک و ترکِ اَکاذیب؛ جستجوی
حقیقت با رعایتِ شروطِ آن                                                         45
- یادداشت ها                                                                          49
 
 
 
عظمت و استحکام پایه و پیام حضرت بهاءُالله و هدفِ وحدتِ عالمِ انسانی
 
حضرت بهاءُالله شارع و مؤسّس دین بهائی (1) در مدّت چهل سال رسالت خود، در حینی که دائماً تحت ستم و تبعید و حبس بودند، در آثار و کتبی که به شهادت حضرتشان تعدادشان به یکصد مُجلّد می رسد، علاوه بر اعلان مدّعایشان و ارائۀ دلایل حقّانیّتِ ظهورشان به عنوان مربّی جدیدِ عالَم در عصر جدیدِ زندگی بشر، هدف از مأموریتِ اِلهی خود را بیان و راه های وصول به آن را به قلمِ وحیانی خود تشریح و منصوص فرمودند.
 
دربارۀ هدف از ظهورشان، که به مدّتِ چهار دهه آن را مکرراً صریحاً در آثارشان بیان فرموده بودند، در وصیّت نامه شان که به «کتابُ عَهدی» [کتابِ عهد و پیمانِ من] موسوم است، چنین تکرار و تأکید می فرمایند: «مقصود این مظلوم از حملِ شدائد و بلایا و اِنزالِ آیات و اِظهارِ بَینات [دلایل آشکار] اِخمادِ نارِ ضَغینه و بَغضاء [آتش کینه و دشمنی] بوده كه شاید آفاقِ اَفئدۀ اهلِ عالَم به نورِ اتّفاق منوّر گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد.» در آثار بهائی از این هدفِ محتومِ ضروریِ حیاتیِ اجتناب ناپذیر که نشانۀ «بلوغ عالم انسانی» است با عبارت «وحدتِ عالمِ انسانی» یاد می شود و این وحدت «مقصد اصلی و غائی آئین حضرت بهاءُالله» و «محورِ جمیع تعالیم حضرت بهاءُالله» و «سنگ بنای نظامِ جهانْ آرای حضرت بهاءُالله» است. (2)
کتاب نفیس مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان شامل مطالب مختلف و متنوعی در مباحث ادیان بابی و بهائی است که تقدیم دوستان عزیز می گردد.
 
شناسنامۀ کتاب و پیشگفتار مؤلّف محترم و مقدمۀ جمع آوری کنندۀ مقالات در متن کتاب چنین آمده است:
 
مجموعه مقالات دکتر محمّد افنان
از انتشارات عندلیب
دنداس، اونتاریو، کانادا
169 بدیع، 2013 میلادی
شمارۀ بین المللی 4-1-9879534-0-987
 
دکتر محمّد افنان در صفحۀ 11 کتاب ذیل عنوان «سخنی از ره قدرشناسی» نوشت اند:
 
«نویسندۀ مقالات این مجموعه که حاصل بیش از پنجاه سال عمر اوست شاگردی در مکتب امر الهی بهائی است سابقۀ نگارش بر این اساس بوده که انس با معارف وسیعۀ امر بهائی روح و جان او را محظوظ و مسرور داشته و این مقالات حاصل تأثیر روحانی و معنوی کلام الهی و تاریخ پُربشارت و هدایت این دور عظیم است.
 
درک خدمت بزرگانی چون فاضل مازندرانی- فاضل علوی- فاضل یزدی و دکتر علیمراد داودی و بدیع الله فرید نگارندۀ این مقالات را به انس و الفت با آثار مبارکه رهنمون شد و متعاقباً به نگارش مقالات واداشت.
 
حسن ملاطفت و تشویق و التفات اعضای محترم [مجلّۀ] آهنگ بدیع و مجمع عرفان، [مجلّۀ] پیام بهائی و عندلیب و سائر نشریات مطالعاتی بهائی نویسنده را به مطالعه در متون فیّاض الواح مبارکه و آثار فضلای امر الهی رهنمون شد و به نوشتن و تألیف مطالب و مقالات تشویق فرمود.
 
این مجموعه حاصل آن همه لطف و صفائی است که اعضای عالیقدر نشریات امری به این مستمند ارزانی داشته اند امیدوارم مقبول طبع صاحبنظران افتد و در درک و فهم معارف آن یاران را بکار آید و مفید افتد.
 
همسر مهربان و صاحب کمال این ناچیز دکتر مهری افنان (کیانی) مدتی است که به جمع و ترتیب این مقالات که در انبوه مجلّات و نشریات امری پراکنده است توجّه حاصل فرموده و به جمع و ترتیب و تنسیق آن ها پرداخته و تحمّل زحمات فراوان را بر خود هموار ساخته است. این مجموعه حاصل اقدامات خالصانۀ اوست. امید است در محضر صاحبنظران مقبول افتد.»
 
در مقدمۀ کتاب خانم مهری افنان همسر جناب محمّد افنان دربارۀ مجموعه مقالات مزبور چنین توضیح داده اند:
 
«مقالاتی که در این مجموعه به حضور دوستان و علاقمندان به تفحّص و تعمّق در آثار مبارکۀ این ظهور بدیع تقدیم می گردد حاصل متجاوز از پنجاه سال مطالعات شخصی همسر عزیزم دکتر محمّد افنان و علاقۀ قلبی او به انس و الفت با آثار مبارکه است و معذلک هرگز به فکر تألیف کتابی نیافتاد و تشویق و ترغیب دوستان در او مؤثّر نگشت امّا از آنجا که همواره مشتاق بود خدماتی را که به او ارجاع می گشت به بهترین نحو ممکن انجام دهد هرگاه از طرف تشکیلات بهائی و هیأت های تحریریّۀ مجلّات امری از او خواسته می شد دربارۀ مطلبی، مقاله ای بنویسد و یا نتیجۀ تحقیقات و مطالعات خود را در آن زمینه در اختیارشان گذارد، بنهایت خضوع و خشوع این خدمت را انجام می داد.

دوستان عزیز

با اشواق قلبی و درودهای صمیمانه، در زیر متنی تاریخی را که در آن جناب حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی سؤالاتی را از علمای اسلام کرده اند و جواب خواسته اند، تقدیم می کنیم. ایشان اهل اصفهان، متولّد ١۲٥٠ ه. ق. از مؤمنین مشهور و ثابت و مخلص و مستقیم بهائی بودند که مدّت پنجاه سال به دیانت بهائی خدمت کردند و مورد مصائب شدیده از جمله اسارت جانکاه در مصر و تبعید شدید و حبس در سودان به مدّت ١٣ سال شدند. دو کتاب «بهجة الصّدور» و استدلالیۀ «دلائل العرفان» شامل شرح زندگی خودشان و نیز حاوی مطالب و بشارات و مفاهیم دقیق و وسیع و مملوّ از آیات و احادیث و آثار از ادیان سابقه و از ادیان بابی و بهائی در اثبات ادیان بابی و بهائی، از تألیفات ایشان است. ایشان در ١٣٣٩ه. ق. در حیفا صعود (وفات) نمودند. (با استفاده از لغتنامۀ «نوزده هزار لغت».)  
  
متن سؤالات مزبور عیناً به نقل از مجلّۀ «آهنگ بدیع»، سال ٣۲ شمارۀ ٣۴٥ مرداد و شهریور ۲٥٣٦ شاهنشاهی، صص: ٥١- ٥٩ درج می گردد.

جانتان مسرور حقیقی باد
ــــــــــــــــــ
 
از اوراق تاریخی
 
سؤالیه
حاجی میرزا حیدر علی
 
نسخۀ خطی از این مجموعه سؤالات به عنایت لجنۀ ملّی محفظۀ آثار و آرشیو امری برای درج در آهنگ بدیع رسید که با تشکر از آن لجنه، عیناً به نظر خوانندگان عزیز می رسد.
از حضرت حاجی میرزا حیدر علی رُوحی فِداه است.
 
از حضرات علمای اعلام وَفّقَهُمُ اللهُ تَعالی عَلی اِحقاقِ الحَقّ وَ اِزهاقِ الباطِل به کمال خضوع و خشوع سؤالاتی دارم مستدعی است جواب را مرقوم و به خاتم شریف مزیّن فرمایند:
 
سؤال ١- معجزات و خوارق عاداتی که مسلمین از حضرت خاتم انبیاء و مَبدءِ اَصفیاء صَلّی اللهُ عَلیه و آلِه وَ سَلّم و رُوحُ العالمینَ لِتُربَتِهِ الفِداء روایت می فرمایند و ملل موجودۀ فوقُ الاَرض به اصرارْ انکار دارند، از مسلمین باید قبول نمود و یا از منکرین؟
 
سؤال ٢- شواهد و اماراتی که علمای اسلام از تورات و انجیل برای طلوع نیّرِ بَطحاء رُوحُ ما سِواه فِداه معنی و تفسیر و تعبیر می فرمایند و علمای ملّتِ انجیل و تورات آن تفاسیر و تعابیر را غلط می دانند از علمای اسلام بشنویم و تصدیق کنیم و یا از علمای تورات و انجیل؟
 

 دوستان عزیز

با درودها و تکبیرات گرم و صمیمانه و با تبریک عید اعظم رضوان، خوشحالیم که مقارن این ایّام بی همتا و «سلطان اعیادِ» آن دلبر یکتا، می توانیم نسخۀ جدیدی از کتاب نفیس فرائد تألیف جناب ابوالفضائل گلپایگانی را در اختیار طالبین و علاقمندان قرار دهیم. این نسخه به دو شکل WORD و PDF است که بالتبع موجب تسهیل استفادۀ عزیزان از این کتاب مستطاب خواهد بود.
در پیشگفتار نسخۀ جدید، عزیزی که همّت بر تایپ WORD و ویرایش جدید کتاب نموده اند، چنین نوشته اند:
«شاید به قطع یقین می توان گفت که کمتر کسی است که نام نامی نِحریر اعظم و فاضل یگانه امر اقدس ابهی جناب ابوالفضائل گلپایگانی به همراه شاهکار بدیع ایشان کتاب "فرائد" را در میان کلیّه فضلا و اثار عدیده امری نشنیده باشد. گرچه جناب ابوالفضائل آثاری متعدد از خود بجا گذاشته اند ولی "فرائد" ایشان شهرت و مقام منحصر به خود را دارد. این اثر نفیس با نام خالقش بشأنی عجین گردیده که بدون استثناء ذکر یکی دیگری را تداعی می کند. این اثر منحصر بفرد، استدلالیه ای است که بنفسه علاوه بر شهادت به عمق دانش و استنباط دقیق حضرتشان از آثار مُنزلۀ بهائی و سایر آثار ادیان و فلاسفه، در آن می توان به فروتنی و عبودیت منحصر بفرد نویسنده هم پی برد. به این جهات است که این استدلالیۀ بی مانند همواره در میان اهل بها و طالبین منصف از ارج و قربی بی نظیر برخودار بوده است.
کتاب فرائد متوالیاً در ایام مختلفه به حلیۀ چاپ و انتشار آراسته گردیده که  جدیدترین آن در سال ۱۵۸ بدیع مطابق ۱▪▪۲ میلادی است که بوسیلۀ مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان در هوفهایم، تحت اشراف لجنه ملّی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی چاپ شده. هم چنین نسخه ای از همین نشر به صورت عکس برداری کامپیوتری "Scan" در پایگاه اینترنتی کتابخانۀ بهائی: http://reference.bahai.org/fa/  در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
بعد از گذشتن چندین سال با استفاده از امکانات پیشرفته کامپیوتری امروزه لازم بود که این اثر نفیس به صورت نسخۀ "Word" که در مقایسه با دیگر اَشکال، از مزایای خاصی برخودار است در دسترس علاقه مندان و محققینی که مایلند از این اثر محترم در امور تحقیقی خویش از آن رونویسی و استفاده نمایند مجدداً منتشر شود. مزایائی که این نسخه بنفسه دارد از نقائص دیگر نسخ قبلی بدور است زیرا براحتی می توان قسمت های مورد لزوم را بدون نوشتن و یا تایپ مجدد با سرعت بیشتر با بکار گرفتن کامپیوتر از متن اصلی نسخه برداری نمود و حتی اندازۀ کلمات را در صورت تمایل می توان به آسانی کوچک و یا بزرگ نمود.
مانند نسخ منتشره قبلی این نسخه هم فهرست مطالب، اعلام و اماکن را بطور کامل دارا می باشد که نفوسی که مایلند از این نسخه چاپی بگیرند بتوانند مطالب مورد لازم را با استفاده از این فهرست از این طریق در نسخۀ چاپی نیز بآسانی پیدا نمایند. در یکی دو مورد جزئی در نسخ قبلی اشکالاتی مشاهده شد که در نسخه حاضر اصلاح گردیده است. از جمله صفحۀ ۳۱۴ در پایگاه اینترنتی ذکر شده موجود نبود که در این نسخه با رجوع به نسخه ای که سال ها قبل منتشر شده بود تایپ گردیده  که نقصی در این نشر موجود نباشد.
این نسخه که هم اکنون در  دسترس علاقمندان قرار می گیرد چندین بار با دقت فراوان  مقابله شده ولی مانند بسیاری دیگر از آثار منتشره ممکن است مواردی جزئی در آن یافت شود که سهواً اشتباهی شده باشد که باعث سپاس است که قارئین و استفاده کننده گان محترم اگر به چنین نکاتی برخوردند ما را مطلع نمایند.»
امر بهائی و فلسفه شرق٬ علی مراد داودی
 
برگرفته از:
 
 
مطلب زیر مقاله ای است که به قلم استاد فقید فلسفۀ دانشگاه تهران دکتر علی مراد داودی که در اوایل انقلاب به خاطر بهائی بودن ربوده شد و به قتل رسید، نوشته شده است. عین مقالۀ ایشان از منبع زیر تقدیم خوانندگان عزیز می شود. برای شرح مختصر احوال جناب دکتر داودی، از جمله رجوع شود به: http://www.vaselan.org
 
 برگرفته از: مجلۀ «آهنگ بدیع»، سال ۲٩، شمارۀ ٣۲٧، مرداد- شهریور ١٣٥٣، ١١شهر الکلمات اِلی ١٥شهر العزّة، صص: ۲٣- ٣۰
 
امر بهائی و فلسفه شرق
 
علی مراد داودی
 
چون بحث حکمت در میان است بهتر آنکه از اصطلاحات حکما فائده بر گیریم وطرح مطلب را با استمداد از ارسطو و دو اصطلاح مشهور او آغار کنیم. هر شیئی از اشیاء جسمانی و هر امری از امور معنوی را ماده ای و صورتی است. ماسوای ذات واجب که صورت محض است و به یک اعتبار غیر از جواهر مجرّده، هر چه در حیّز وجود باشد مستغنی از مادّه نیست. ادیان و شرایع و مذاهب، لا اقل از آن حیث که در عالم امکان به ظهور می رسند، از این قاعدۀ کلیه مستثنی نمی توانند بود. هر دینی مثل هر موجود دیگری مادّه ای و صورتی دارد. صورت دین امری است که از حق صادر میشود و مادّه آن استعدادی است که در عالم خلق برای قبول این صورت پدید می آید. صورت دین ناشی از وحی الهی است و مادّه آن واقع در تمدن نوع انسان در هر عصر و زمان است.
 
پس اگر سخن در این باره به میان آید که هر دینی از فرهنگ زمان چه سودها به دست آورده و چه بهره ها بر گرفته است، چه عناصری از علم و ادب و حکمت و صنعت و اخلاق و حقوق اقوام مختلف در آنها وارد شده و چه عواملی در تکوین شعائر و شرائع و مراسم و مناسک آنها اثر گذاشته است نباید چنین بحثی را مخالف اعتقاد صحیح دانست و نباید کسانی را بدین سبب که جرأت به خود داده و قدم در این راه نهاده اند تکفیر و تخطئه کرد. آنچه مسلم است اصحاب ادیان در ادوار ظهور خود ناگریز به زبان مردم همان ادوار سخن می گویند. در زمینۀ آداب و عادات و اخلاق عصر خود گام بر می دارند، از شعر و نثر و علم و صنعت و قانون مستفید می شوند، اجزائی از تواریخ و قصص و امثال و حکم را چنانکه معمول زمان است می گیرند و می پذیرند و تشخیص این اجزاء و عناصر که از منابع مختلف مایه گرفت و در هر یک از ادیان و شرائع واردشده است چندان دشوار نیست. مثلاً آسان می توان نشان داد که دیانت مسیح از حکمت یونان و تمدن روم و فرهنگ یهود چه فوائدی گرفته یا دین اسلام از عرب و یهود و یونان و شام و ایران چه عوایدی داشته است. منتهی هر آنچه از این قبیل گفته شود و هر فوائدی از هر مأخذی به دست آید مادّه ایست که صورت دیانت در آن ظاهر می شود و این صورت که همان امرالهی است منشاءی جز وحی نمی تواند داشت. آنچه باید مواظب بود این که در تشخیص عناصر مختلفۀ مقتبسه از منابع دنیوی به راه اشتباه نرویم و عامل اصلی و حقیقی ظهور ادیان را که نشانه بدعیّت آنهاست منکر نشویم و صورت الهی دیانت را در مادّه طبیعی آن منحل و مستهلک ندانیم. با این مقدمه عجیب نیست اگر بخواهیم که در بارۀ امر بهائی و معارف مشرق زمین و مناسبات این دو با یکدیگر گفتگو کنیم و مثلاً در مبحثی که اینک آغاز کرده ایم بکوشیم تا نشان دهیم که از افکار متداول در عالم اسلام و عقاید حکمای ایران چه اجزاء و عناصری در دیانت بهائی وارد شده و چگونه مواد مأخوذه از افکار پیشینیان در ظهور صورت جدیدۀ امر بدیع [دیانت بهائی] تأثیر بخشیده است.
 
موضوع این مقال "دیانت بهائی و فلسفه شرق" است و نخست باید ببینیم که منظور از فلسفه شرق چیست و برای یافتن جواب این سؤال باید معلوم داشت که "شرق" کجاست؟- پیداست که به هر اعتبار خاص می توان معنی خاص از "مشرق زمین" اراده کرد. معمولاً امروز مشرق به آسیا و اقیانوسیه می گویند و اروپا و امریکا را غرب می نامند و تکلیف افریقا در این میان معلوم نیست، گویا بتوان گفت که ممالک شمالی اسلامی این قاره را، اگر چه بعضی از آنها در اقصای غربی دنیای قدیم قرار د ارد و حتّی نام آن نیز مغرب است، جزء مشرق زمین به حساب می آورند و از همین جا بر می آید که هرگاه مقصود ما تشخیص طرز تفکر و تقسیمات مدنی و فرهنگی و معنوی باشد ملاک جغرافیائی نمی توان برگزید و مناسبات افکار را با یکدیگر مهم تر باید شمرد. امروز وقتی سخن از فلسفۀ شرق به میان می آید دو معنی از آن ارده می شود. نخست فلسفۀ چین و هند و ایران باستان، دیگر فلسفۀ رائجۀ در عالم اسلام. – قسم اوّل با همۀ قدر و قرب و مقامی که دارد از موضوع بحث ما خارج است زیرا ارتباط این فلسفه با تفکر فلسفی ایران و محیط فرهنگی آن در قیاس با قسم دوّم بسیار قلیل است. قسم دوّم، یعنی فلسفۀ اسلامی، فلسفه ایست که با صرف نظر کردن از سوابق آن در اَقدَم ایّام در حدود قرن پنجم قبل از میلاد در یونان آغاز شد. بعد از فتوحات اسکندر در سواحل شمالی و جنوبی و شرقی مدیترانه انتشار یافت. از همین طریق در ممالک امپراطوری روم به صورت فکر غالب و شایع در آمد، دو دیانت مسیحیّت و اسلام که هر دو در همین محیط جغرافیائی ظاهر شدند با این فلسفه مناسباتی یافتند، این مناسبات گاهی به صورت مخالفت و خصومت بود و گاهی نشان از مجانست و مؤانست داشت. بدین ترتیب بود که فلسفۀ اسلامی بر مبانی فلسفۀ یونان با توجّه به عقاید مسلمین تأسیس شد و از طریق شمال افریقا و اندلس در قرون وسطی به اروپا رسید و رواج آن در این خطّه ادامه یافت تا در دورۀ رنسانس، یعنی حدود پانصد سال پیش از این، که به راه زوال رفت و جای خود را به تجدّد فکری و ادبی و فلسفی سپرد، درحالی که در ممالک اسلامی تا همین اواخر برخوردار از اعتبار بود. به همین دلیل اخیر، یعنی به سبب زوال اعتبار آن در مغرب زمین با ظهور فکر جدید اروپائی است که این فلسفه را با اینکه اساس یونانی دارد فلسفۀ شرق می نامند و ناظر به همین معنی است بیان بلیغ حضرت عبدالبهاء که در یکی از خطابات مبارکه در ذکر تقابل دو فلسفۀ شرق و غرب فلسفۀ یونان را در سلک فلسفۀ شرق آورده اند.
کتاب «بهاءالله در قرآن» تألیف آقای هوشیدر مطلق برگرفته از آدرس های زیر تقدیم دوستان عزیز می شود:
 
 
 
 
نویسندۀ محترم در پیشگفتار کتاب می نویسند:
«این کتاب هدیه ای است به دوستداران راه راستی، به کسانی که قرآن را گفتار یزدان می دانند و علم و حکمت پروردگار را در سراسر این کتاب آسمانی آشکار می بینند. مسلمانانی که مایلند از محدودۀ افکار و تصوّرات نیاکان گامی چند برون نهند، به گوش خود بشنوند، به چشم خود ببینند، و به فکر خود آئین جدید را بسنجند...
هدف این کتاب آگاه نمودن است، نه تغییر عقائد و آئین شما. زیرا تنها پروردگار قادر به تغییر دلهاست...
این کتاب که نگاشتن آن نزدیک به نیم قرن ادامه یافته، تصویری از «بزرگ ترین خبر» را در تاریخ بشر به شما می نماید، و شما را برای سفری شگفت انگیز و شادی بخش به کشوری تازه آماده می سازد. «بهاءالله در قرآن» شامل یازده بخش و به قول عرفا، یازده وادی است. از هر وادی که می گذرید، اطمینان شما نسبت به لزوم و اهمیّت این سفر بیشتر می شود. برای رسیدن به شهر موعود، باید هریک از وادی ها را با صبر و تأمّل طی نمائید.

دوستان عزیز و محبوب

با تقدیم تحیات خالصانه و اشواق قلبی همان طور که در پیشگفتار جلد اوّل ذکر شد، از آنجا که نسخۀ Word اینترنتی دو جلد کتاب جنّات نعیم وجود نداشت، سایت ولوله در شهر مبادرت به تایپ و تهیۀ آن کرد. کتاب جنّات نعیم شامل استدلالیۀ منظوم اثر قریحۀ سیّال و استثنایی شاعر معروف بهائی جناب محمّد نعیم همراه با شرح مفصّل آن توسط فاضل ارجمند جناب اشراق خاوری است. این کتاب ارزشمند علاوه بر دلائل عقلی و نقلی دارای مسائل عالیۀ اخلاقی و اجتماعی و شامل حقایق سامیۀ روحانی و فلسفی نیز می باشد که شاعر چیره دست همۀ آن مضامین عالیه را به شکل منظوم تألیف و انشاء فرموده است. (برای شرح حال جناب نعیم رجوع شود به جلد سوّم کتاب مصابیح هدایت تألیف جناب عزیزالله سُلَیمانی)
کتاب حاضر جلد دوّم این اثر می باشد. چون در نسخۀ منتشرۀ مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران به تاریخ ۱۳١ بدیع بعضی اغلاط تایپی و پاره ای اختلافات در نقل قول از بعضی منابع مشاهده شد، علاوه بر اصلاح اغلاط تایپی با استفاده از غلطنامۀ تهیه شده در خود کتاب، تا آنجا که امکان داشت سعی شد اغلاط دیگر نیز تصحیح و نقل قول ها با بعضی منابع در دسترس مقابله گردد و موارد اصلاحی بدون دخل و تصرّف در متن اصلی، داخل کروشه [ ] آورده شود. در معدود مواردی هم به علت عدم دسترسی به منابع کافی این مقابله میسّر نگردید. همچنین مواردی از کلمات و نقل قول ها از جمله نصوص مبارکۀ امر بابی و بهائی و نیز آیات و احادیث کتب ادیان قبل که بعضاً اعراب گذاری نشده بود، اعراب گذاری تکمیلی شد. بدیهی است نسخۀ حاضر نیز خالی از نقص نخواهد بود و ان شاءالله در آینده به کمک عزیزان صاحب نظر نقائص احتمالی برطرف خواهد شد.
سایت ولوله در شهر
هفتادم نوروز ١٦٩ بدیع
در اوایل انقلاب اسلامی در ایران، بهائی ستیزان جزوه ای با عنوان "تاریخ سخن می گوید" حاوی اکاذیب و افترائاتی علیه دیانت بهائی مبنی بر وجود ارتباط سیاسی بین دیانت بهائی و انگلستان و صهیونیزم منتشر و برای بهائیان و دیگران ارسال کردند. محفل روحانی ملّی بهائیان ایران به قلم دانشمند بهائی و استاد فلسفۀ دانشگاه طهران دکتر علیمراد داودی پاسخی بر آن با عنوان "تاریخ شکوه می کند" منتشر فرمودند. ذیلاً عین پاسخ مزبور را تقدیم مشتاقان می نماید. شایان ذکر است طولی نکشید که در همان سال ها، اعضای محفل ملّی مزبور و از جمله دکتر داودی جان در ره پیمان شان با دیانت بهائی فدا کردند و به دست جمهوری اسلامی ایران به شرف شهادت نائل شدند. یادشان تا ابد پاینده است.
مدیر سایت ولوله در شهر
 
تاریخ شکوه می کند*
 
تاریخ بر اساس ترتیب وقایع در زمان استوار است. مراعات این ترتیب را از جمله ارکان تاریخ می توان دانست. کسانی مرتکب اشتباه می شوند، وقایع را پیش و پس می کنند، واقعۀ متأخّر را باز پس می کشند، امرِ لاحِق را بر امرِ سابق مقدّم می گیرند. چنین سهوی تاریخ را تباه می کند. واقعۀ گذشته را برخلاف منطق تاریخ، نتیجۀ واقعۀ آینده می سازد. قلمی که چنین سهوی از آن سرزند تاریخ را درهم می ریزد و تاریخ حقّ دارد از کسانی که قلم را چنین بی باک می رانند به زبان حال شکوه کند. رکن دیگر تاریخ نقل مطالب از مدارک است. کسانی این مطالب را جا به جا می کنند، در نقل آنها دچار غفلت می شوند، غفلت آنان به امانت شان لطمه می زند، بدین ترتیب مطلبی که در مدرکی نیست به آن مدرک منسوب می گردد.(١) مسامحه در صحّت روایت پیش می آید. نقل به لفظ با نقل به معنی اشتباه می شود، جزئی از مطلب به کنار می افتد و از همین رو معنی کلّ آن نیز فساد می پذیرد. اینجاست که بار دیگر روح تاریخ ستم می بیند، زبان به شکایت می گشاید، دعوت به دقّت می کند، خواستار امانت می شود.
دوستان عزیز و محبوب
با تقدیم تحیات خالصانه و اشواق قلبی از آنجا که نسخۀ اینترنتی Word دو جلد کتاب جنّات نعیم وجود نداشت، سایت ولوله در شهر مبادرت به تایپ و تهیۀ آن کرد. کتاب جنّات نعیم شامل استدلالیۀ منظوم اثر قریحۀ سیّال و استثنایی شاعر معروف بهائی جناب محمّد نعیم همراه با شرح مفصّل آن توسط فاضل ارجمند جناب اشراق خاوری است. این کتاب ارزشمند علاوه بر دلائل عقلی و نقلی دارای مسائل عالیۀ اخلاقی و اجتماعی و شامل حقایق سامیۀ روحانی و فلسفی نیز هست که شاعر چیره دست همۀ آن مضامین عمیق را به شکل منظوم تألیف و انشاء فرموده است. (برای شرح حال جناب نعیم رجوع شود به جلد سوّم کتاب مصابیح هدایت تألیف جناب عزیزالله سلیمانی)
کتاب حاضر جلد اوّل این اثر است. چون در نسخۀ منتشرۀ مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران به تاریخ ۱۳۰بدیع بعضی اغلاط تایپی و پاره ای اختلافات در نقل قول از بعضی منابع مشاهده شد، تا آنجا که امکان داشت سعی شد اغلاط مزبور تصحیح و نقل قول ها با بعضی منابع در دسترس مقابله گردد و موارد اصلاحی بدون دخل و تصرّف در متن اصلی، داخل کروشه [ ] آورده شود. در معدود مواردی هم به علت عدم دسترسی به منابع کافی این مقابله میسّر نگردید. همچنین مواردی از کلمات و نقل قول ها از جمله نصوص مبارکۀ امر بابی و بهائی و نیز آیات و احادیث کتب ادیان قبل که بعضاً بدون اِعراب نوشته شده بود، اِعراب گذاری تکمیلی شد. بدیهی است نسخۀ حاضر نیز خالی از نقص نخواهد بود و ان شاءالله در آینده به کمک عزیزان صاحب نظر نقائص احتمالی برطرف خواهد شد.
به امید آماده شدن جلد دوّم این اثر ارزشمند در آینده ای نزدیک.
سایت ولوله در شهر
نوروز ١٦٩ بدیع