خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

ولوله در شهر ۲

در دوازده ماه اخیر، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، كلّ «فصل نامۀ شمارۀ ١٧» و قسمتی از «فصل نامۀ شمارۀ ٢٠» خود را به مباحث و مطالبی بر ضد دیانت بهائی و پیروان آن اختصاص داده است. ولوله در شهر ۲ با عنوان «دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های ١٧ و ٢٠ به آب داده است!»، در چهارده قسمت، پاسخی است به اكاذیب و اتهامات مزبور.

 

 

 دانلود مجموعه