خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

ولوله در شهر ۱

ولوله در شهر ۱ پاسخی است به ویژه نامۀ غیر متعارف  ۶۴ صفحه ای شمارۀ ۲۹ «ایّام» روزنامۀ جام جم، مورخ ۱۳۸۶/۶/۶ كه در آن  سعی كرده اند بهائیان را ضد اسلام و وطن فروش جلوه دهند. درحالی كه ایران عزیز زادگاه آئین بهائیان است و به آن عشق می ورزند، و نیز ایشان تنها كسانی هستند كه جز خود مسلمین حقانیّت اسلام را رسماً و بدون هیچ مصلحتی قبول دارند.

 
 
    * قلقلک!